Medlems- & handelsbetingelser

1. Medlemskabet

Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og VICI Inc IVS, cvr.nr. 39819988, eller de dertil knyttede selskaber (herefter ”Team VICI”). Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bank, kontonummer mv., skal øjeblikkeligt meddeles til Team VICI på info@teamvici.dk

Medlemskabet giver adgang til at træne, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Medlemskabet giver adgang til at træne i de tidszoner, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Alle medlemskaber er løbende medlemskaber og dermed bundet af opsigelsesfristen i punkt 9.

2. Ændringer

Team VICI forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på TeamVICIs hjemmeside.

3. Varighed

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til punkt 9.

4. Medlemskort

Ved køb af Voksen Fri, Voksen Premium, Junior Fri eller Junior Premium abonnement, vil du første gang du møder i centret få udleveret dit medlemskort, som du kan bruge til at låse dig ind i træningscenteret. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til en Team VICI træner, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af 50 DKK.

5. Betaling

Betaling for bestilling sker så snart medlemskabet påbegyndes. Så snart medlemskabet påbegyndes, dvs. medlemmet har booket hold, modtaget medlemskort, deltaget på hold eller trænet, kan bestilling ikke fortrydes. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. De oplysninger, du indtaster ved brug af betalingskort, sendes direkte til ePay i krypteret form, dvs. det kun er ePay, som kan læse disse oplysninger. TeamVICI.dk har ikke adgang til oplysningerne.

Alle priser er opgivet i DKK.

Abonnementspriserne er fra 229 DKK pr. mdr. Abonnementet bliver hævet en gang pr. mdr. Første gang når ydelsen påbegyndes. Dvs. hvis ydelsen påbegyndes d. 6 i en måned. vil vi hæve Leje/abonnementet d. 6 i hver måned.

Du kan betale via ePay. Vores betalingsgateway understøtter de fleste kreditkort herunder Dankort, Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Maestro og JCB. Ved betaling med kreditkort sker selve betalingen via en sikker forbindelse (SSL) igennem Epay. Det betyder, at TeamVICI.dk ikke har adgang til dine kreditkortoplysninger. Der opkræves ikke kortafgift på TeamVICI.dk.

TeamVICI.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser. Såfremt betydelige ændringer sker, vil dette blive oplyst på TeamVICI.dk’s hjemmeside. Det påhviler medlemmet at holde sig ajour herom. TeamVICI.dk trækker automatisk via Epay den månedlige afgift fra dit kreditkort. Efter levering kan købet ikke fortrydes.

Ved oprettelsen af et medlemskab til Team VICI, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet er trådt i kraft. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til Team VICI. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der skulle opstå tvivl.

6. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et Nets/Teller medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr på 100 kr. og der pålægges renter med 2% pr. påbegyndt måned. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Team VICI ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder Team VICI sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, og medlemmet er udelukket fra alle former for træning hos Team VICI, indtil betaling af Team VICI’s tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte Team VICI’s faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

​7. Prisændringer

Prisændringer annonceres på hjemmesiden senest 2 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i punkt 9.

8. Beroperioder

Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. Beroperioden skal sendes til info@teamvici.dk. For hver beroperiode betales et gebyr på 50 DKK. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

9. Opsigelse af medlemskaber

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned, medmindre andet er opgivet ved indmeldelse.

Opsigelse af medlemskab kan gøres blot ved at sende en mail til info@TeamVICI.dk med besked om opsigelse. Forudbetalte beløb refunderes ikke. Hvis man undlader at betale abonnement via ePay anses dette som en opsigelse. Ved opsigelse vil alle rettigheder frafalde.

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse med dato og medlemmets underskrift.

Er man i bero, når man opsiger sit medlemskab, vil beroperioden blive annulleret den sidste måned op til ens udmeldelse. Man kan således ikke være i bero den sidste måned inden ens udmeldelsesdato.

Ønsker man at fortryde køb af medlemskab, kan dette gøres inden for en periode af 14 dage efter køb af medlemskabet, såfremt medlemmet ikke har booket hold, modtaget medlemskort, deltaget på hold eller trænet.

Man er ikke udmeldt, før man har modtaget kvittering herpå.

10. Umyndige medlemmer

Er du under 18 år eller umyndig, kan du kun blive medlem, såfremt en værge tegner et medlemskab for dig på værgens regning. Du kan kun få et medlemskab hos Team VICI, hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab (herefter den ”Anden Betaler”). Den Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som Team VICI måtte have mod dig i relation til dit medlemskab.

11. Helbredstilstand og personskade

Al træning foregår på medlemmets eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en tilstand, der tillader deltagelse i træning og aktiviteter. Team VICI fraskriver sig al ansvar for personskader på et medlem, sket i sammenhæng med træning i Team VICI’s lokaler.

12. Værdigenstande

TeamVICI bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Det anbefales, at værdigenstande opbevares i omklædningsrummets skabe, hvis sådanne forefindes, hvortil medlemmet selv er ansvarlig for at anskaffe lås hertil.

13. Ordensregler

De anvisninger om orden, der stilles af Team VICI’s personale, skal til en hver tid opretholdes. Overtrædelse af disse anvisninger vil medføre en bortvisning. Vi forbeholder os retten til at bortvise medlemmer, hvis det kommer til vores kendskab at medlemmer har udtalt racistiske eller nedladende udtalelser om andre medlemmer. Er der i særtilfælde tvivl om, hvorvidt træning for et medlem kan have sundhedsskadelige bivirkninger, kan Team VICI påkræve lægeerklæringer.

14. Tilmelding/afmelding af hold

Der er ikke tilmeldingskrav til hold da der er faste træningstidspunkter. Som Team VICI medlem kan man tilmelde sig alle hold, hvis man har et premium eller hold medlemskab.

15. Doping

Findes der bevis på brug af doping, herunder også “social drugs”, medfører dette en udelukkelse på mindst 2 år fra træning TeamVICI og alle andre træningscentre relaterede hertil.

16. Udelukkelse af medlem

TeamVICI kan, uden angivelse af grund, afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling.

17. Ændring af medlembetingelser

TeamVICI kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 2 uger. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårerne, annonceres dette på TeamVICI’s hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 9. TeamVICI har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

18. Fortrydelsesret

Ved køb over internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, hvis medlemskabet ikke er taget i brug jf. § 9. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

19. Varighed/Medlemskab

Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter, indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §9. Alle tilbudsmedlemskaber overgår automatisk til et ubegrænset medlemskab.

20. Kriterier for abonnementstræk

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med Nets’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via internettet.

21. Opdatering af kortdata

Kortdata kan opdateres ved at logge ind online på teamvici.dk/min-konto og vælge ”Mit abonnement” – og klikke på knappen "Ændre betaling”. Ved kontakt til Team VICI kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Team VICI uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

22. Medlembetingelsernes omfang

Ovenstående – samt accept af at træning sker på eget ansvar – gælder for alle medlemmer i Team VICI, dvs. for holdtræning, fri træning og andre Team VICI relaterede aktiviteter.

23. Markedføring

Team VICI forbeholder sig retten til at behandle medlemmets oplysninger i egne statistikker, som har til formål at forbedre ydelsens kvalitet, samt at anvende oplysninger til reference i salgs- og markedsføringsøjemed.

Medlemmer accepterer derved at, kunne blive brugt i forbindelse med billede- og videomateriale, som har til formål at markedsføre Team VICI.

Som medlem er man ansvarlig for behandlig af Team VICI brandet, og derved forventes at markedsføring sker med henblik på ansvar.

Dette betyder at det er acceptabelt at bruge Team VICI i personlig markedsføring, så længe det ikke er skadeligt for brandet.

Scroll til toppen